Stanovy

I. Základní ustanovení

Článek 1

1. Český svaz házené (dále jen ČSH) je dobrovolným sdružením právně, majetkově a organizačně samostatných a nezávislých sportovních spolků se sídly na území České republiky. Předmětem činnosti je provozování házené, miniházené a plážové házené jak pro vlastní členstvo, tak i pro neorganizovanou veřejnost, a jsou ustaveny jako občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů (Zákon č.83/1990Sb.) nebo jsou součástí tělovýchovných jednot či jiných občanských sdružení nebo jsou založeny jako právnické osoby podle příslušných právních předpisů.

 

2. ČSH především sdružuje sportovní oddíly a kluby, jako spolky působící v jednotlivých (lokálních) místech svého sídla v ČR, zájmová sdružení a jejich individuální členy - fyzické osoby.

3. Členské sportovní oddíly a kluby mohou v jednotlivých správních celcích územního členění České republiky ustavit svoje samostatná regionální sdružení - oblastní svazy, které plní roli regionálních orgánů ČSH podle těchto stanov.

4. Fyzické osoby s členstvím ve sportovních oddílech a klubech, které jsou sdruženy v ČSH podle těchto stanov, se stávají evidovanými členy ČSH jako celku.

5. Spolky sdružené v ČSH mající zcela samostatné právní postavení s vlastní právní subjektivitou, podle znění svých vlastních zakládacích dokumentů registrovaných či zapsaných do obchodního či jiného zákonem stanoveného rejstříku, zcela samostatně a nezastupitelně vykonávají a odpovídají za svoji činnost, vlastní právní úkony a správu a evidenci vlastního nebo svěřeného majetku.

6. ČSH je sportovní spolkovou institucí s celostátní působností, která jedná svým jménem a na vlastní majetkovou odpovědnost podle těchto stanov.

7. ČSH udržuje partnerské mezinárodní vztahy s obdobnými národními házenkářskými institucemi z jiných států, resp. zakládá a udržuje svoje členství v mezinárodních házenkářských institucích, které posilují, na demokratických základnách, otevřené sportovní styky a spolupráci, a také vzájemnou pomoc při rozvoji házené a její ochraně před nežádoucími civilizačními a komerčními vlivy.

 

8. ČSH vede sdružené spolky k pozitivnímu působení na občany při vytváření zdravého způsobu života a aby zejména u mládeže přispívaly k zabraňování závislosti na alkoholu a drogách v rámci celospolečenských programů.

9. Sídlem ČSH je Praha.

II. Hlavní úkoly

II. Hlavní úkoly

Článek 2

1. ČSH plní zejména tyto hlavní úkoly :

a) organizačně, administrativně a legislativně řídí na území ČR mistrovské soutěže jako přirozené vyvrcholení tréninkového procesu,

b) usiluje o vytvoření vhodných a žádoucích ekonomických, finančních a materiálových podmínek zabezpečující činnost všech reprezentačních družstev,

c) vydáváním vlastních řádů a předpisů v návaznosti na reglementy mezinárodních institucí vytváří podmínky pro další rozvoj házené,

d) prosazuje a chrání společné zájmy a práva sdružených spolků a jejich individuálních členů při jednání se státními orgány, vládními i nevládními organizacemi a třetími osobami,

e) soustřeďuje státní, veřejné, soukromé a vlastní zdroje, které jsou svojí právní povahou určené ke společnému financování činnosti ČSH a podle rozhodnutí konference resp.rady ČSH vytváří a zajišťuje jednotný systém užití,

f) usiluje a vyhledává přímou a koncepční podporu a pomoc ve vytváření co nejdostupnějších podmínek pro rozvoj talentované mládeže,

g) udržuje partnerské vztahy s ostatními sportovními spolky a sportovními svazy v ČR, a spolu s nimi se podílí na vytváření podmínek pro rozšiřování dostupnosti sportu a jeho rozvoje,

h) spolupracuje s ČOV při podpoře svých reprezentantů a to v jejich účasti na OH a při prosazování zásad olympismu do činnosti všech sdružených spolků,

i) spravuje vlastní a svěřený hmotný i nehmotný majetek a práva.

2. ČSH udržuje své členství v mezináodních házenkářských organizacích EHF a IHF, kam prosazuje své zástupce a i jejich prostřednictvím pak zájmy celého házenkářského hnutí na mezinárodním poli.

3. ČSH spolupracuje se zahraničními partnerskými házenkářskými organizacemi a tak napomáhá vytvářet nabídku a rozvoj mezinárodních sportovních vztahů sdružených spolků a jejich členů.

4. K podpoře plnění svých úkolů může ČSH také svým jménem provozovat obchodní nebo obdobnou činnost, vstupovat do obchodních vztahů a může pro tyto účely zakládat podniky a účelová zařízení nebo se podílet na zakládání jiných právnických osob.

III. Členství

Článek 3

Členství jednotlivců

1. Registrované členství fyzické osoby v ČSH se zakládá vznikem individuálního členství takovéto osoby v sportovním oddílu, klubu či zájmovém sdružení, které je sdruženo v ČSH, anebo v okamžiku přijetí takovéhoto spolku do ČSH.

2. O vzniku a zániku členství fyzické osoby ve sportovním klubu, oddílu či zájmovém sdružení rozhodují orgány těchto spolků ve smyslu vlastních stanov.

3. V případě, že fyzická osoba, která není členem žádného sportovního oddílu, klubu či zájmového sdružení, chce být členem ČSH, je výjimečně možné založit její členství v ČSH přímo. Takovouto osobou nemůže být aktivní hráč.

4. Dokladem o registrovaném členství jednotlivce v ČSH je jeho registrační průkaz, který je mu při vzniku členství v ČSH vystaven. Registrovaný člen ČSH je povinen dodržovat stanovy, řády a další předpisy ČSH a podrobovat se rozhodnutím orgánů ČSH.

5. Konference ČSH může stanovit přiměřený roční členský registrační poplatek za každého člensky matrikovaného jednotlivce ve sportovním oddílu či klubu, který je sdružen v ČSH.

Výnos z registračních poplatků je součástí rozpočtu ČSH.

6. Registrované členství jednotlivce v ČSH zaniká:

a) vystoupením či zrušením sdruženého sportovního oddílu či klubu z ČSH, jejímž je registrovaný člen ČSH matrikovaným členem,

b) zrušením matrikovaného členství ve sportovním oddílu či klubu, který je sdružen v ČSH, a to jak jednotlivcem tak spolkem,

c) registrované členství jednotlivce v ČSH založené dle článku 3, odst.3 vystoupením jednotlivce či zrušením orgánem ČSH,

d) úmrtím jednotlivce.

7. Ochrany svých práv vyplývajících ze členství v ČSH se může člen domáhat u soudu až po vyčerpání všech možností daných řády a směrnicemi ČSH

Článek 4

Kolektivní členství

1. Členem ČSH se může stát každý sportovní spolek uvedený v článku I., odst. 1 a 2 Stanov ČSH, a to na základě písemné přihlášky autorizované alespoň dvěma oprávněnými zástupci tohoto spolku a zároveň předložením písemného dokladu o vzniku spolku (registrace stanov na Ministerstvu vnitra ČR, aktuální výpis z obchodního či jiného zákonem určeného rejstříku), jejichž obsah nesmí být v rozporu se Stanovami ČSH.

Nemá-li žádající člen samostatnou právní subjektivitu, předkládá doklad o členství v tělovýchovné jednotě nebo v jiném občanském sdružení provozující sportovní činnost.

2. Členství v ČSH vzniká na základě písemné přihlášky o přijetí za člena ČSH. O přijetí za člena a zrušení členství rozhoduje VV ČSH.

Přihláška do ČSH obsahuje prohlášení uchazeče o členství, že vstupuje do ČSH dobrovolně, zavazuje se dodržovat Stanovy a ostatní řády a předpisy ČSH a podřizovat se rozhodnutí orgánů ČSH.

3. Členské spolky sdružené v ČSH a jejich registrovaní členové ČSH mají právo:

a) podle své sportovní výkonnosti a při splnění určených podmínek se podílet na mistrovských i nemistrovských soutěžích ČSH,

b) předkládat návrhy a podněty k činnosti orgánů a podílet se na jejich činnosti dle stanov ČSH,

c) podílet se na určení zásad hospodaření, přerozdělování a užití společných zdrojů ČSH podle ustanovení Čl. 7, odst. 2e těchto stanov,

d) vysílat (delegovat) své zástupce na zasedání konference ČSH. podle ustanovení těchto stanov.

4 Členské spolky sdružené v ČSH a jejich registrovaní členové ČSH mají zejména tyto povinnosti:

a) dodržovat stanovy, řády a předpisy ČSH, sportovní činnost, soutěžení a případný sportovní úspěch či vítězství docilovat v duchu fair play,

b) svědomitě, řádně a včas plnit závazky a činnosti vyplývající z řádů a směrnic ČSH nebo rozhodnutí orgánů ČSH.

Některá práva a povinnosti členů ČSH a účastníků soutěží mohou být upraveny smlouvami, které musí být v souladu s předpisy ČSH.

5. Práva a povinnosti členů ČSH jsou nedělitelné a vázané výlučně na členy ČSH. O případném převodu členských práv rozhoduje výkonný výbor ČSH

6. Členství spolku v ČSH zaniká :

a) písemným oznámením o vystoupení z členství v ČSH, které bylo učiněno na základě platného rozhodnutí orgánu spolku, který je k takovémuto rozhodnutí podle stanov vystupujícího spolku oprávněn,

b) právním zánikem původně sdruženého spolku v ČSH.

c) zánikem právnické osoby

Při zániku členství může výkonný výbor ČSH v zájmu prospěchu házené rozhodnout, že členská práva převede na jiného člena. Přednostně však tato práva nabídne subjektu, kterému náležela před jejich převodem, pokud tento ještě právně existuje.

Vystupující či zanikající spolek je povinen uzavřít, tj. vypořádat všechny svoje závazky vůči ČSH, a to nejpozději do konce běžného roku, kdy jeho členství bude ukončeno a naopak.

7. Sdruženému spolku, který svojí činností hrubě poškozuje společné zájmy ostatních sdružených spolků příp. vlastního ČSH dle těchto stanov, dalších řádů a předpisů ČSH, může být výkonným výborem ČSH členství v ČSH zrušeno.

8. Ochrany svých práv vyplývajících ze členství v ČSH se může člen domáhat u soudu až po vyčerpání všech možností daných řády a směrnicemi ČSH.

IV. Organizační struktura Českého svazu házené

Článek 5
Organizační struktura Českého svazu házené
a) oddíly
b) krajské a oblastní svazy
c) celorepublikové orgány.

Článek 6
Oddíly
Sportovní oddíly a kluby jsou nejnižším organizačním článkem ČSH.
Sportovní oddíly a kluby jsou ustanoveny jako občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů (Zákon č.83/1990Sb) a mají právo si zvolit vlastní organizační strukturu.
Sportovní oddíly a kluby mohou být též ustaveny jako součást tělovýchovných jednot nebo spolků definovaných v článku I., odst.1 a 2 stanov ČSH, provozující sportovní činnost.
Ve své činnosti jsou povinny dodržovat stanovy ČSH, svědomitě, řádně a včas plnit závazky a činnosti vyplývající z řádů a směrnic ČSH nebo z rozhodnutí orgánů ČSH.

Článek 7
Krajské a oblastní svazy házené
Členské sportovní oddíly a kluby mohou v jednotlivých VÚSC (krajích) ustavit svoje samostatná sdružení - krajské svazy házené (dále jen KSH), které plní roli krajských orgánů ČSH podle těchto stanov v těchto správně-územních celcích.
KSH organizačně a administrativně řídí všechny základní mistrovské soutěže v těchto správně- územních celcích, vykonávají další činnosti podle usnesení orgánů ČSH.
Pro regulérní zabezpečení hlavního předmětu činnosti - organizování a řízení plnohodnotných soutěží a pro účelné využívání svazových finančních prostředků se KSH mohou v rámci regionu sdružit do oblastních svazů a vytvořit a řídit společné soutěže. Na struktuře oblastního svazu házené a způsobu řízení soutěží se dohodnou KSH. Takovéto soutěže se řídí jednotnými soutěžními pravidly v souladu se směrnicemi ČSH. Při vytváření oblastních svazů házené je rozhodující funkční struktura pro zajištění a organizování dostatečného počtu plnohodnotných soutěží, a proto schválení funkčnosti struktury a organizace soutěží v daném kraji či regionu podléhá schválení Radou ČSH. KSH hospodaří s prostředky z dotace ČSH a prostředky získanými v souvislosti s jejich posláním.

Orgány krajských svazů házené:
a) Krajská konference
b) Výkonný výbor krajského svazu házené (VV KSH)

 

7. Krajské konference

Nejvyšším orgánem je krajská konference, na kterou vysílají sportovní oddíly a kluby své delegáty v počtu stanoveném výkonným výborem KSH.

Krajskou konferenci svolává VV KSH nejméně jednou ročně.

Předseda KSH je povinen ji svolat i tehdy, požádají-li o její svolání kdykoliv alespoň 2/3 sportovních oddílů a klubů příslušného kraje.

Krajská konference je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů.

Krajská konference je oprávněná rozhodovat v těchto otázkách, které nejsou ve stanovách výslovně vyhrazeny celorepublikovým orgánům ČSH (konference ČSH, Rada ČSH, VV ČSH) a to zejména:


Volí předsedu výkonného výboru KSH,
Volí členy výkonného výboru KSH,
Zřizuje odborné komise jako své poradní, iniciativní a výkonné orgány,
Volí a odvolává zástupce v Radě ČSH.

Krajská konference přijímá rozhodnuti nebo jiná opatření, a to vždy nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů zejména v těchto případech:


Projednává a schvaluje výsledky hospodaření a rozpočet KSH,
Projednává a schvaluje zprávu o činnosti výkonného výboru KSH,
Projednává a schvaluje zprávu o rozvoji házené a stanoví výhledové programy,
Projednává a schvaluje doporučení na sdružení se do vyššího uskupení - oblastního svazu, nebo vystoupení z tohoto sdružení,
Projednává a schvaluje zprávy o mistrovských soutěžích,
Schvalování veškerých procedurálních otázek (jednací, volební řád) k volbě předsedy a členů VV KSH,
Změny či zrušení rozhodnutí VV KSH.

8. Výkonný výbor KSH

Výkonný výbor KSH je volen krajskou konferenci, a to v počtu a do funkcí schválených konferenci.

Funkční období VV KSH a jeho členů je čtyřleté.

Odstoupí-li některý ze členů VV KSH ze své funkce v průběhu volebního období, může být na toto místo VV KSH kooptován další člen ČSH. Nejbližší jednání krajské konference pak provede dodatečnou volbu.

Výkonný výbor KSH zajišťuje plnění úkolů ČSH v období mezi krajskými konferencemi a to zejména:


- Rozhoduje ve všech věcech, které nejsou ve stanovách výslovně vyhrazeny krajské konferenci či celorepublikovým orgánům ČSH,
- Zastupuje KSH ve vztahu k celorepublikovým orgánům ČSH, ke krajským orgánům ČSTV, ke krajským správním orgánům a dalším institucím,
- Schvaluje strukturu soutěží řízených orgány KSH a tyto soutěže řídí,
- Navrhuje a schvaluje systém spolupráce se sdruženým KSH na struktuře a řízení společných soutěží,
- Ve stanovených případech rozhoduje jako odvolací orgán.

Činnost VV KSH řídí předseda, ve stanovených případech místopředseda. Zasedání VV KSH je dáno plánem a potřebami činnosti.

VV KSH je oprávněn jednat a rozhodovat, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

VV KSH přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření, a to vždy nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů VV.

VV KSH si může k zabezpečení plnění svých úkolů vytvořit profesionální aparát. Profesionální pracovníci jsou v pracovním poměru k VV ČSH, a jsou podřízeni generálnímu sekretáři ČSH a předsedovi VV KSH, kteří řídí jejich činnost.

Pracovně:

 
 právní úkony ČSH z jeho pověření vykonává předseda VV KSH.

 

Článek 8
Celorepublikové orgány

1. Celorepublikové orgány Českého svazu házené

a) Konference ČSH
b) Rada ČSH
c) Výkonný výbor ČSH ( VV ČSH)
d) Předseda ČSH
e) Odborné komise VV ČSH
f) Kontrolní a revizní komise ČSH ( KRK ČSH)
g) Sekretariát ČSH

2. Konference ČSH

h) Nejvyšším orgánem Českého svazu házené je konnference, na kterou vysílají sportovní oddíly a kluby své delegáty dle pravidel stanovených Radou ČSH.

Konferenci ČSH svolává Rada ČSH a to nejméně jednou za dva roky.

Předseda ČSH je povinen svolat mimořádnou konferenci nejpozději do dvou měsíců tehdy, požádá-li prostřednictvím VV ČSH o její svolání kdykoliv alespoň 2/3 sportovních oddílů a klubů.

V případě odstoupení předsedy v průběhu funkčního období, svolává mimořádnou konferenci nejpozději do dvou měsíců výkonný výbor ČSH.

Pravidla pro volbu delegátů na mimořádnou konferenci jsou totožná s pravidly platnými pro předchozí řádnou konferenci ČSH.

Konference ČSH je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů.

Konference ČSH má nejvyšší rozhodovací, kontrolní a normotvornou pravomoc v ČSH.

Výhradně rozhoduje zejména v těchto základních věcech:


- o vzniku a zániku ČSH,
- volí předsedu výkonného výboru ČSH,
- volí maximálně 9 členů výkonného výboru
- volí minimálně 5 členů KRK,
- rozhoduje o členství ČSH v národních i mezinárodních tělovýchovných a jiných organizacích.

Konference přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření, a to vždy nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů zejména v těchto případech:


- schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky, (které vždy podléhají registrační autorizaci Ministerstva vnitra ČR),
- projednává a schvaluje zásady hospodaření a nakládání s finančními prostředky -jednotný systém jejich užití, projednává a schvaluje zprávy o rozvoji házené a stanovení výhledových programů,
- schvalování veškerých procedurálních otázek (jednací, volební řád) k volbě předsedy a členů VV ČSH a členů KRK, změny či zrušení rozhodnutí Rady ČSH a VV ČSH.

3. Rada ČSH

 

i) Nejvyšším orgánem Českého svazu házené v období mezi konferencemi je Rada ČSH. Je operativním orgánem k propojení členské základny na rozhodování a činnosti orgánů ČSH.

Rada ČSH je složena


- Z předsedů KSH, kteří jsou voleni krajskou konferenci,
- Z dalších volených zástupců KSH,

a to tak , že z kraje, který má k 31.1. příslušného kalendářního roku 15 a více zaregistrovaných oddílů a které k témuž datu zaplatily licenční poplatky, se volí 1 člen Rady ČSH


- ze zvolených zástupců jednotlivých zájmových sdružení-asociací, jsou-li členy ČSH (viz čl. 4 a čl. 9), přičemž Asociace prvoligových oddílů a klubů má právo, aby ji zastupovali 4 zástupci; ostatní asociace mají právo, aby je zastupoval vždy jeden zástupce z každé.

Členství v Radě ČSH je nezastupitelné.

Odstoupí-li některý ze zástupců KSH z této funkce v průběhu volebního období může toto místo obsadit další zástupce téhož KSH, který je členem ČSH a byl řádně zvolený na krajské konferenci.

Radu ČSH svolává předseda ČSH pravidelně dvakrát ročně. Předseda ČSH je povinen ji svolat nejpozději do dvou měsíců i tehdy, požádá-li prostřednictvím VV ČSH o její svolání kdykoliv alespoň nadpoloviční většina členů Rady nebo nadpoloviční většina členů VV ČSH.

Rada ČSH je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina řádných členů.

Rada ČSH má nejvyšší pravomoc v ČSH v období mezi konferencemi a rozhoduje, mimo konferenci stanovami výslovně vyhrazených případů zejména :

 • projednává a schvaluje výsledky hospodaření a rozpočet ČSH,
 • plní kontrolní funkci VV ČSH,
 • projednává a schvaluje zprávu o činnosti VV ČSH a KRK ČSH,
 • schvaluje řády a předpisy s celosvazovou působností, a jejich změny a doplňky,
 • schvaluje strukturu soutěží a jejich změny,
 • stanoví a schvaluje zásady pro sestavení volených orgánů ČSH,
 • stanoví a schvaluje pravidla pro volbu delegátů na konferenci ČSH,
 • provádí personální změny členů VV ČSH ve stanovami stanovených případech,
 • je oprávněna zrušit či změnit rozhodnutí VV ČSH,
 • schvaluje zástupce ČSH v národních i mezinárodních tělovýchovných a jiných organizacích.

Rada ČSH přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření, a to vždy nadpoloviční většinou hlasů svých členů.

4. Výkonný výbor ČSH

j) Výkonný výbor ČSH se skládá z předsedy a členů zvolených konferencí.

Výkonný výbor si zřizuje odborné komise jako své poradní, iniciativní a výkonné orgány.

Ze svého středu si VV ČSH zvolí místopředsedy.

Odstoupí-li některý ze členů VV ČSH ze své funkce v průběhu volebního období, může být na toto místo VV ČSH kooptován další člen ČSH. Nejbližší jednání Rady ČSH provede schválení této kooptace.

Funkční období VV ČSH a jejich členů je čtyřleté.

Členové výkonného výboru ČSH jsou automaticky členy Rady ČSH.

Výkonný výbor ČSH rozhoduje ve všech věcech, které nejsou ve stanovách výslovně vyhrazeny konferenci ČSH či Radě ČSH, zajišťuje plnění úkolů ČSH v období mezi zasedáními Rady, organizuje, zabezpečuje a řídí činnost ČSH v rozsahu určeném stanovami a to zejména :

 • vystupuje jménem ČSH v právních vztazích, zastupuje ČSH ve vztahu ke státním orgánům a dalším institucím,
 • přijímá rozhodnutí, opatření, sjednává práva a závazky jménem ČSH podle usnesení konference a Rady ČSH,
 • odpovídá za hospodaření s majetkem ČSH,
 • navrhuje strukturu soutěží ČSH,
 • navrhuje úpravy a změny v řádech a předpisech ČSH,
 • schvaluje organizační řád ČSH, kterým se stanovují pravomoc, působnost a odpovědnost volených orgánů,
 • jmenuje a odvolává generálního tajemníka,
 • rozhoduje o složení a rozsahu sekretariátu ČSH,
 • plní zaměstnavatelská práva a povinnosti,
 • schvaluje organizační řád sekretariátu ČSH,
 • rozhoduje o přijetí za člena ČSH,
 • rozhoduje o zrušení členství v ČSH,
 • jmenuje delegáty na konferenci ČSTV,
 • navrhuje zástupce ČSH do národních i mezinárodních tělovýchovných a jiných organizací ,
 • projednává zprávy a návrhy KRK a do dvou měsíců je povinen oznámit stanovisko a řešení,
 • ve stanovených případech rozhoduje jako odvolací orgán.

Činnost VV ČSH řídí předseda, ve stanovených případech místopředseda. Zasedání VV ČSH je dáno plánem a potřebami činnosti.

VV ČSH je oprávněn jednat a rozhodovat je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. VV ČSH přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření, a to vždy nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů VV.

Jednání VV ČSH se s hlasem rozhodujícím povinně zúčastňuje generální sekretář ČSH.

Jednání VV ČSH s hlasem poradním je oprávněn účastnit se předseda KRK ČSH nebo jím pověřený zástupce, zástupci ČSH v ČOV, EHF a IHF. K jednání si může VV ČSH přizvat další hosty.

5. Předseda ČSH

k) Předseda ČSH je statutárním orgánem svazu, zastupuje jej a jedná jeho jménem.

Předseda ČSH je současně předsedou VV ČSH a předsedou Rady ČSH.

Funkční období předsedy ČSH je čtyřleté.

Podepisování za ČSH se uskutečňuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu "Český svaz házené" připojí svůj vlastnoruční podpis.

6. Odborné komise

l) Odborné komise ČSH jsou poradní, iniciativní a odborné výkonné orgány.

Předsedové těchto komisí jsou členy VV ČSH, jejich funkční období je čtyřleté.

Členy komisí schvaluje VV ČSH na návrh předsedy komise zpravidla také na čtyřleté funkční období. V případě potřeby může, na návrh předsedy komise, VV ČSH schválit jakoukoliv opodstatněnou změnu.

Pravomoc, působnost, odpovědnost a vzájemná spolupráce komisí je stanovena organizačním řádem.

7. Kontrolní a revizní komise ČSH

m) Kontrolní a revizní komise ČSH je nezávislý orgán volený konferencí ČSH a za svoji činnost konferenci odpovědný.

Kontrolní a revizní komise ČSH má nejméně 5 členů.

Členy kontrolní a revizní komise volí konference. KRK ČSH si ze svého středu zvolí předsedu komise. Funkční období KRK ČSH je čtyřleté.

Kontrolní a revizní komise provádí kontroly

 • činnosti Rady ČSH,
 • činnosti VV ČSH a jeho odborných komisí,
 • činnosti sekretariátu včetně profesionálních pracovníků OSH,
 • činnosti VV OSH a jeho nižších orgánů,
 • hospodaření s prostředky ČSH a jeho oblastních orgánů.

Kontrolní a revizní komise provádí šetření sporů a stížností členů ČSH - a to jak fyzických osob, tak i sdružených spolků, které KRK o to požádají.

KRK musí s výsledky svých šetření písemně seznámit zástupce kontrolovaného subjektu, aby se mohl ke zjištěným poznatkům a výsledkům vyjádřit.

KRK musí všechny výsledky svých kontrol a konečná řešení sporů a stížností spolu se svými návrhy nápravných opatření předat vždy VV ČSH, který je povinen se jimi zabývat.

8. Sekretariát ČSH

n) K zabezpečení plnění svých úkolů si výkonný výbor ČSH vytváří nezbytný profesionální aparát.

Úkoly, pravomoce, působnosti a odpovědnosti pracovníků sekretariátu stanoví organizační řád sekretariátu.

Sekretariát výkonně zajišťuje činnost ČSH, jeho orgánů a odborných komisí. Zpracovává podklady a materiály pro jednání všech celorepublikových orgánů ČSH a tato jednání organizačně zabezpečuje. Zastupuje ČSH v jednáních s ČSTV a ostatními partnery v rozsahu stanoveném organizačním řádem

V čele sekretariátu je generální sekretář, který odpovídá za jeho činnost a tuto řídí. Generálního sekretáře jmenuje a odvolává výkonný výbor ČSH. Generální sekretář řídí i profesionální pracovníky OSH. Pracovní a platové zařazení jednotlivých pracovníků stanovuje VV ČSH.

Generální sekretář se zúčastňuje povinně, s hlasem rozhodujícím, jednání výkonného výboru ČSH a Rady ČSH .

V. Majetek a hospodaření

Článek 9

 1. Majetek ČSH tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná hmotná a nehmotná práva.
 2. Zdrojem majetku ČSH jsou zejména příjmy z vlastní činnosti, z případně stanovených členských -registračních poplatků, z vlastní obchodní činnosti, z výnosů podniků a účelových zařízení ČSH a dále z účelových příspěvků ze státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů, z darů a jiných.
 3. Majetek ČSH slouží k účelům, které jsou v souladu s posláním ČSH a v zájmu sdružených spolků.

VI. Zájmová sdružení - asociace

Článek 10

 1. V rámci ČSH mohou působit a být kolektivními členy zájmová sdružení-asociace hráčů, trenérů, rozhodčích, klubů a jiná, která jsou ustanovena jako občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů (Zákon č.83/1990Sb) nebo jako zájmová sdružení právnických osob (dle §20f občanského zákoníku).
 2. Zájmová sdružení-asociace, které se chtějí podílet na poslání a úkolech ČSH mají :
 3. o) zakotvit tuto činnost do svých stanov,dodržovat stanovy ČSH, svědomitě, řádně a včas plnit závazky a činnosti vyplývající z řádů a směrnic ČSH nebo z rozhodnutí orgánů ČSH.
 4. Členství fyzické osoby v těchto zájmových sdruženích-asociacích, jeho vznik a zánik je dáno vlastními stanovami, které nesmí být v rozporu se stanovami ČSH.
 5. Členství fyzické osoby v zájmovém sdružení- asociaci nezakládá povinnost registrace členství osoby v ČSH. Prostřednictvím zájmového sdružení- asociace není možné realizovat registrované členství aktivních hráčů v ČSH.
 6. Každou zájmovou oblast může zastupovat v ČSH pouze jedno zájmové sdružení- asociace.

VII. Právní subjektivita

Článek 11

1. ČSH je právnickou osobou charakteru občanského sdružení s vlastní právní subjektivitou, a to na základě registrace svých stanov podle zákona o sdružování občanů.

2. Za ČSH jedná a činí právní úkony předseda. Tuto pravomoc může na základě písemného zmocnění delegovat na generálního sekretáře příp. na místopředsedy VV ČSH.

Zaměstnanci ČSH jednají v rozsahu jim svěřených pracovních úkolů nebo na základě pověření generálního sekretáře.

VIII. Závěrečné ustanovení

Článek 12

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 30.6.2001 a v plném rozsahu nahrazují stanovy ze dne 24. dubna 1999