Pravidla od 1.7.2010

 

 


 

img

 

 

Změny pravidel házené s platností od 1.7.2010

oficiální informace a vysvětlení IHF k novým pravidlům

 

Kromě několika redakčních změn a potřebných textových úprav v odkazech se nové vydání pravidel soustřeďuje hlavně na vysvětlení a úpravy směřující k lepší srozumitelnosti, která by měla přispět ke konzistentnímu a kvalitnějšímu uplatňování pravidel.

Některé části pravidel už na základě zkušeností z posledních let vyžadovaly zásadní a strukturální změny.

 

Následující přehled je seřazen podle důležitosti změn, nikoli podle jejich umístění v textu pravidel.

 

 

Pravidla 8 a 16:         Fauly a nesportovní chování / Tresty

 

Komplexní úprava této oblasti pravidel je nejdůležitější změnou celých pravidel 2010.

Zásadní změnou je, že v celém pravidle 8 se hlavní důraz přesouvá od původního výčtu příkladů k definici a užití sady provázaných kritérií pro vysvětlení rozdílných úrovní faulů a nesportovního chování.

Toto by mělo pomoci oběma stranám – hráčům a trenérům i rozhodčím – v rozeznávání korektního chování a při pochopení a aplikování struktury a objektivnosti pravidel v momentě, kdy je nekorektní chování či zákrok trestáno. 

 

 

Výše zmíněná kompletně nová struktura pravidel 8 a 16 přináší následující změny:

1)    Definice „progresivního“ trestání byla upravena tak, aby byl zajištěn zřejmý rozdíl mezi fauly, které je nejlepší trestat „tradičním“ způsobem (počínaje žlutou kartou), a mezi fauly, které jdou nad rámec běžného zákroku, a je nezbytné, aby byly trestány okamžitě 2 minutovým trestem. Obě alternativy existovaly vždy, ale pravidla neobsahovala uchopitelná kriteria a doporučení.

2)    Rozlišení mezi „normální“ diskvalifikací, která nevyžaduje další záznam v zápisu ani následné další trestání hráče – a mezi diskvalifikacemi za závažnější přestupky, které musí být popsány konkrétně v zápise a měly by vést k dalšímu disciplinárnímu řízení. Všeobecná kriteria pro vymezení tohoto rozdílu byla zahrnuta přímo do pravidel.

3)    Původní kategorie „násilnost“ trestaná vyloučením do konce utkání byla integrována do kategorie „diskvalifikace plus povinná zpráva

 
 a další potrestání“. Hlavními důvody byly jednak přesvědčení, že vyloučení do konce utkání není považováno za vhodnou ani realistickou formu trestu a neodpovídá reálnému dění na hřišti, jednak fakt, že vyloučení do konce utkání nebylo v praxi vůbec využíváno. V této souvislosti byl také zrušen bývalý signalizační znak č.15 pro vyloučení do konce utkání; nová pravidla tedy obsahují jen 17 signalizačních znaků pro rozhodčí.

 

4)    Nebezpečné a v poslední době často diskutované situace, kdy se srazí vybíhající brankář se soupeřem v rychlém protiútoku, jsou v zásadě pokryty už pravidlem 8:5; ale samotná formulace tohoto pravidla a nedostatečně jasná interpretace měly za následek spíše nejednotný postup v takových situacích. Pro zdůraznění důležitosti prevence možných vážných zranění byla pravidla v tomto bodu dále zpřísněna.

5)    Dosavadní samostatné vysvětlivky 5 a 6, které uváděly názorné příklady nesportovního chování a hrubého nesportovního chování, byly v zájmu jednoznačnosti přeformulovány do jednotlivých kritérií a zahrnuty do textu pravidla 8. Zároveň byla zavedena nová kategorie, kdy diskvalifikace pro „mimořádné nesportovní chování“ musí být popsána v zápise a písemně reportována řídicímu orgánu soutěže.


Vysvětlivka č. 4: Pasivní hra

Po zavedení „varovného signálu“ v sezóně 1997/1998 se zlepšila a sjednotila důslednost při řešení pasivní hry na všech úrovních. Kromě schopnosti ukázat „varovný signál“ ve správném čase zahrnuje správná aplikace pravidel o pasivní hře také přiměřená rozhodnutí následující po varovném signálu. Nově přepracovaná vysvětlivka poskytuje také v tomto směru další konkrétní doporučení a postupy pro úplnost a sladění textu.

Text označený „Používání varovného signálu“ se nijak výrazně obsahově nezměnil a byl kvůli logické posloupnosti přesunut před kapitolu „Po provedení varovného signálu“. Kriteria a postupy pro řešení pasivity po ukázání varovného signálu byly nově zformulovány. Shrnutí příznaků pasivní hry tvoří nově přílohu E této vysvětlivky a definuje pojmy „snížení tempa hry“, „akce bez získání prostorové výhody“ nebo „dovolené aktivní postupy v obraně“.

 

Vysvětlivka č. 7: Přerušení hry časoměřičem nebo delegátem

Po řadě doplnění a změn v letech 2001 a 2005 se tato vysvětlivka bohužel stala zdrojem nedorozumění. Nyní byla kompletně přepracována pro dosažení požadované výstižnosti a srozumitelnosti. Potřebné definice nesportovního chování najdeme nyní po přesunutí původní vysvětlivky o nesportovním chování integrovány do pravidla 8:7.


Nové uspořádání vysvětlivky vymezuje zvlášť „přerušení pro chybu při střídání“ a přerušení z ostatních důvodů. Definuje také úlohy a kompetence časoměřiče a oficiálního delegáta..

 

Pravidlo 4: Družstvo, střídání, výstroj, zranění hráčů

Bohužel rozhodnutí komise pro pravidla a rozhodčí IHF z roku 2005 o zrušení povinné role kapitána nebylo často správně pochopeno. Nikdy nebylo úmyslem kapitány zakázat.

Proto jsou v nových pravidlech vloženy na dvou místech odkazy potvrzující nadále existenci kapitána družstva: nepřímá zmínka ve 4.odstavci pravidla 4:9 a přímá zmínka v pravidle 17:4.

 

 

Vymezení čísel na dresech bylo již poněkud zastaralé; původní striktní pravidlo se pozvolně stávalo jen doporučením. Nově je adekvátně současné praxi i moderním technologiím stanoveno, že čísla musí být celými čísly v rozsahu od 1 do 99.

 

Na seznam povolených doplňků oblečení pro hráče byly nově zařazeny i šátky na hlavu pro uspokojení nábožensky podložených požadavků řady členských federací IHF.

Nadále se však do hry nesmí zapojit žádný hráč, pokud má na sobě jakékoli nebezpečné předměty.

 

Další změny a doplnění uvedené v pořadí podle jednotlivých pravidel

 

Úvod                          Nová pravidla platí od 1.7.2010

 

Pravidlo 5:10             Toto pravidlo řeší pouze situaci, kdy se míč pohybuje směrem do hracího pole. Nevztahuje se na situaci, kdy míč nehnutě leží v brankovišti, což je popsáno v pravidle 12:1.

 

Pravidlo 6:2c             Pro preciznější definici, co znamená vstup obránce do brankoviště, byla vložena nová věta: jako vstup do brankoviště lze označit pouze jasné vkročení do brankoviště, nikoli jen lehký dotyk čáry. To je důležité pro posouzení případného zmaření jasné brankové příležitosti

Dalším důvodem je zamezení rozporu s formulací v pravidle 6:1..

Pravidlo 6:5,

3.odstavec                 Nově bylo vloženo drobné upřesnění zdůrazňující, že míče ve vzduchu nad brankovištěm je dovoleno se dotýkat pouze tehdy, je-li to v souladu s pravidly 7:1 a 7:8.

 

Komentář k pravidlu 7:3

                                    Původní komentář byl zastaralý (pouze odrážel samotný text pravidla před ním) a proto byl nahrazen novým komentářem, který popisuje speciální situace hraní s míčem

 
 

Pravidlo 9:1,              Delegát byl přímo zmíněn v textu pravidel.

3.odstavec

Pravidlo 13:4             Odvolávka na pravidlo 13:2 byla vyjmuta, protože v uvedených situacích musí být nařízen volný hod.

 

Pravidlo 15:9             Doplněný odkaz na pravidlo 8:7c indikuje, kdy má být obránce potrestaný za nekorektní chování.

 

Pravidlo 17:9             Doplněné ustanovení umožňuje kontinentálním a národním federacím uplatnit dílčí odchylky, pokud jde o sledování a signalizaci času, skóre a trestů.

 

Pravidlo 17:14           Pravidla nově výslovně umožňují použití komunikačních pomůcek (headsets) rozhodčími.

 

Vysvětlivka č. 3         4.odstavec: byla vyškrtnuta poznámka o postupu časoměřiče oznamujícího time-out družstva v případě mimořádného hluku či zmatku.

                                   

                                    7.odstavec: nově je jednoznačně uvedeno, jak se trestají přestupky a nesportovní chování při time-outu družstva.

 

Vysvetlivka č. 6a       Doplněna věta upřesňující situaci, kdy hráč ještě nemá míč pod kontrolou, je však připraven míč bezprostředně převzít, zatímco soupeř nemá žádnou možnost zabránit převzetí míče bez porušení pravidel.

 

 

Vysvetlivka č. 6b       Doplněná věta vyjasňuje posuzování jasné brankové příležitosti při nedovoleném zákroku brankáře při rychlém protiútoku – což je řešeno i v pravidlech 8 a 16, viz bod 4) výše. Nyní bez ohledu na postavení ostatních obránců musí být nařízen 7m hod. (viz však komentář k pravidlu 8:5).

 


Pravidla o prostoru

pro střídání č. 1        2.odstavec nyní definuje vzdálenost mezi střídačkou / sezením pro hráče a funkcionáře / a středovou čarou – a tím tedy určuje začátek nově ustanovené „zóny pro koučování“.

 

Pravidla o prostoru

pro střídání č. 3        Na základě praktických zkušeností z posledních let bylo nově doplněno ustanovení zakazující funkcionářům družstev použití barev, které by se mohly plést s dresy hráčů v poli soupeře.

 

Pravidla o prostoru

pro střídání č. 5        Kromě formálního pravidla (viz bod 1. Pravidel o prostorech pro střídání) nyní pravidla obsahují detailní informaci o „zóně pro koučování“, která dříve nebyla definována. Dále jsou jasně definována práva funkcionářů družstev, a vyjmenovány situace, kdy funkcionáři smějí zónu pro koučování opustit.  Omezení pro rozcvičující se hráče bylo vypuštěno, jelikož to je detailně vysvětleno na místě, které rozcvičování povoluje.

                                   

Pravidla o prostoru

pro střídání č. 7+8    Tato ustanovení mohla být vyjmuta, neboť jejich obsah byl vložen do vysvětlivky č.7. Některé části těchto pravidel bývají obsaženy v rozpisech či reglementech soutěží, v dodatečných nařízeních nebo ve zvláštních instrukcích pro rozhodčí.

 

 

Za PRC IHF:              Manfred Prause a Jürgen Scharoff 

 

Za KR ČSH:               Jiří Konečný